Kancelářské potřeby - velkoobchod, maloobchod
Přihlášení
Nemáte uživatelský účet? Registrujte se, nebo si přečtěte více o výhodách registrace.

Zapomněli jste heslo, nechte si zaslat nové na Váš e-mail.
Potřebujete poradit? Zavolejte nám 549 210 523
Nákupní košík
0.00,-

Obchodní a reklamační podmínky

Kancelářské potřeby Lánský s.r.o. IČ: 034 40 214

www.lansky-brno.cz; e-mail: info@lansky-brno.cz Hudcova 504/70a,  621 00 Brno

 

Všeobecné obchodní podmínky 

A) Podnikatel

B) Spotřebitel

 

A) Podnikatel


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


I. Úvodní ustanovení
1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „ VOP “) upravují vzájemná práva a povinnosti
ve smluvních vztazích vznikajících z kupních či obdobných smluv uzavíraných mezi
společností Kancelářské potřeby Lánský s.r.o., se sídlem Hudcova 504/70a,  621 00
Brno, IČ: 034 40 214, vedené v OR u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 84802 (dále jen
„ prodávající “ nebo „ Kancelářské potřeby Lánsky “), a zákazníkem, který v těchto smluvních
vztazích vystupuje jako podnikatel jednající v rámci své podnikatelské činnosti či
v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „ kupující “).
2) Odchylná ujednání obsažená v individuální smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a
kupujícím mají přednost před zněním těchto VOP. Právní vztahy výslovně neupravené
těmito VOP ani individuální smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí především
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ občanský zákoník “).
3) Pakliže kupující výslovně akceptuje tyto VOP nebo se stanou součástí kupní či obdobné
smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, jsou tyto VOP, nedohodnou-li se strany
výslovně písemně jinak, závazné i pro všechny následně mezi stranami uzavřené kupní či
obdobné smlouvy a stávající se jejich součástí případně nespornými obchodními zvyklostmi
mezi stranami, a to zejména v případech, kdy za účelem zjednodušení procesu uzavírání
smluv či s ohledem na zavedenou praxi mezi stranami budou jednotlivé kupní či obdobné
smlouvy uzavírány ve zjednodušených formách (tj. bez ujednání o celém obsahu
závazkového vztahu).
II. Informace o zboží, objednávky, uzavření kupní smlouvy
1) Veškeré informace prodávajícího týkající se zboží (cena, množství, dostupnost,
možný způsob dodání apod.), které
- jsou kupujícímu před uzavřením samotné smlouvy prostřednictvím elektronické pošty
či písemně individuálně zaslány, nebo
- jsou uvedeny v časově omezené katalogové nabídce prodávajícího, nebo
- jsou uvedeny na webových stránkách (vč. e-shopu) prodávajícího, nebo
- jsou kupujícímu sděleny telefonicky,
dále vše souhrnně jen „i nformace o zboží “, jsou časově omezené a nelze je považovat za
závaznou nabídku ze strany prodávajícího, která by jej zavazovala k uzavření kupní
smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2) Kupující není oprávněn zasílat prodávajícímu objednávky s parametry odlišnými od
uváděných informací o zboží, a pokud tak učiní, nejedná se ze strany prodávajícího o přijetí
nabídky ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, ani pokud by prodávající
takovou objednávku bez zbytečného odkladu neodmítl.
3) Zboží je možno objednat některým z následujících způsobů:
a. Objednávka učiněná prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) na webových
stránkách prodávajícího www.lansky-brno.cz
a.1 Kupující si v internetovém obchodě prodávajícího zvolí druh a množství požadovaného
zboží, poté vyplní všechny povinné údaje v objednávkovém formuláři (jméno, příjmení,
nebo název, IČ, kontaktní a fakturační údaje, zvolený způsob dodání zboží a úhrady kupní
ceny, místo dodání atd.) a odešle prodávajícímu závaznou objednávku vybraného zboží
kliknutím na příslušnou ikonu sloužící k potvrzení a odeslání objednávky. Následně
kupující obdrží na jeho e-mailovou adresu automaticky zasílané potvrzení o obdržení
objednávky prodávajícím. Toto potvrzení o obdržení objednávky má však pouze
informativní charakter a nepředstavuje přijetí nabídky ze strany prodávajícího. Kupující
rovněž bere na vědomí, že obrázky zboží v e-shopu mají pouze ilustrativní charakter a
nemusí odpovídat skutečné podobě věci.
a.2 Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena až v okamžiku, kdy prodávající
přijme nabídku kupujícího na uzavření smlouvy jedním z následujících způsobů:
- prodávající zašle objednané zboží kupujícímu, o čemž bude bez zbytečného odkladu
informován telefonicky nebo mu bude zaslána e-mailová či sms zpráva,
- prodávající telefonicky, e-mailem či sms zprávou vyrozumí kupujícího o tom, že
objednané zboží je připraveno k osobnímu odběru v provozovně prodávajícího (u
objednávek se zvoleným způsobem dodání: osobní odběr),
- prodávající zašle kupujícímu potvrzující e-mail o přijetí objednávky s bližšími
informacemi o platbě, zpravidla v podobě zálohové faktury (u objednávek se zvoleným
způsobem úhrady: bankovní převod).
a.3 Kupující má možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje v objednávkovém formuláři a
libovolně je opravit či doplnit pouze do okamžiku odeslání objednávky. Pozdější změnu v
osobních údajích kupujícího je možno učinit pouze písemně či e-mailem.
b. Objednávka učiněná prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu)
b.1 Kupující může zaslat prodávajícímu objednávku zboží rovněž prostřednictvím
elektronické pošty. E-mail prodávajícího pro komunikaci s kupujícím je uveden v záhlaví
těchto VOP a na webových stránkách prodávajícího, v sekci kontakty.
b.2 Objednávka kupujícího musí obsahovat alespoň tyto údaje:
- identifikační údaje kupujícího (obchodní jméno, IČ, DIČ a sídlo kupujícího),
- kontaktní osobu kupujícího, včetně tel. čísla a e-mailové adresy,
- přesnou specifikaci zboží (dle katalogového označení prodávajícího nebo dle
individuální specifikace zaslané prodávajícím v rámci informace o zboží),
- množství objednávaného zboží,
- kupní cena (odpovídající údajům z katalogu či vycházející z informace o zboží zaslané
prodávajícím),
- místo dodání (pakliže má být zboží dodáno prostřednictvím přepravní společnosti),
- způsob dodání (dílčí dodávky / v celku),
- prohlášení o seznámení se s aktuálním zněním těchto VOP,
- uvedení jména a kontaktního údaje objednávající osoby.
b.3 Kupní smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy prodávající, po obdržení závazné
e-mailové objednávky od kupujícího, zašle kupujícímu e-mailovou zprávu o výslovném
přijetí jeho objednávky.
c. Písemná objednávka
c.1 Pakliže bude objednávka kupujícího zaslána prodávajícímu v písemné listinné formě, je
kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena až v okamžiku, kdy bude
kupujícímu doručeno písemné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.
c.2 Objednávka kupujícího zaslaná prodávajícímu v písemné podobě musí vedle obsahových
náležitostí objednávky uvedených v čl. II. odst. 3 bod b.2 těchto VOP obsahovat rovněž:
- datum vyhotovení objednávky,
- podpis objednávající osoby a razítko kupujícího.
c.3 K objednávce je kupující vždy povinen přiložit i jedno jím podepsané písemné
vyhotovení těchto VOP, které obdrží od prodávajícího před uzavřením smlouvy. Kupující
odesláním objednávky prodávajícímu prohlašuje, že není spotřebitelem, a zavazuje se
mu předložit dokumenty o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, výpis z
živnostenského rejstříku), a to nejpozději spolu s objednávkou. Pakliže se toto
prohlášení kupujícího ukáže jako nepravdivé, odpovídá kupující prodávajícímu za
veškerou škodu, která mu tím vznikne.
c.4 Prodávající si vyhrazuje právo objednávku odmítnout, resp. nepřijmout.
c.5 Kupní smlouva může být rovněž uzavřena za osobní účasti prodávajícího a kupujícího
v písemné formě, s podpisy stran na téže listině. V takovém případě tvoří VOP přílohu
této smlouvy.
d. Objednávka učiněná telefonicky
d.1 Za předpokladu, že kupující sdělí prodávajícímu veškeré požadované údaje k provedení
objednávky, může kupující provést objednávku zboží u prodávajícího i telefonicky.
d.2 V takovém případě se má však za to, že kupní smlouva je uzavřena až okamžikem
převzetí objednaného zboží kupujícím.
4) Na tyto VOP je kupující upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má
tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Odesláním objednávky kupující
stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP ve znění platném v den odeslání či uskutečnění
objednávky, a zároveň s nimi vyslovuje svůj bezvýhradný souhlas. Aktuální znění těchto VOP
je umístěno na webových stránkách prodávajícího nebo zasláno kupujícímu individuálně na
e-mail či předáno v listinné podobě.
5) Za prodávajícího je oprávněna kupní smlouvu uzavřít písemně, nebo emailem i jiná
osoba nežli statutární zástupce, pokud to vyplývá z jejího pracovního zařazení u
prodávajícího, zejména pak pracovník obchodního oddělení.
III. Dodání zboží
1) Dodací lhůta je kupujícímu zpravidla oznámena současně s poskytnutými informacemi o
zboží, nejpozději v písemném či e-mailovém potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky či
při podpisu kupní smlouvy. V případě, že je dodací lhůta kupujícímu sdělena až současně s
potvrzením přijetí objednávky a nepřesahuje délku 60 dnů, má se za to, že kupující takovou
dodací lhůtu akceptoval již při odeslání objednávky. Pakliže prodávající kupujícímu jinou
dodací lhůtu neoznámí, resp. není sjednána v kupní smlouvě dodací lhůta jiná, platí, že její
délka činí standardně 30 dnů od uzavření smlouvy, avšak prodávající je oprávněn dodat
zboží i před uplynutím dodací lhůty. Prodávající je povinen takto stanovenou, příp.
oznámenou dodací lhůtu dodržet.
2) Pokud bude kupující požadovat změnu technické specifikace zboží a tato změna bude
prodávajícím písemně či e-mailem odsouhlasena, je prodávající oprávněn termín dodání
přiměřeně prodloužit, a to bez nároku kupujícího na slevu či jakákoli další plnění.
3) Není-li sjednáno v kupní smlouvě jinak, je místem dodání zboží sídlo prodávajícího. Zboží je
dodáno v okamžiku, kdy jej kupující fyzicky převezme v sídle prodávajícího, nebo nejpozději
uplynutím 7 dnů ode dne, kdy prodávající vyrozumí kupujícího (telefonicky či e-mailem) o
tom, že je zboží pro kupujícího připraveno k vyzvednutí v sídle prodávajícího. Při předání
zboží kupujícímu je tento povinen podepsat dodací list.
4) Pokud je zboží dle kupní smlouvy zasíláno kupujícímu prostřednictvím přepravní
společnosti, rozumí se dodáním zboží okamžik, kdy je zboží předáno prvnímu dopravci.
Náklady na dopravu, manipulaci nebo jiné náklady související s dodáním zboží hradí
kupující nad rámec kupní ceny zboží. Zboží je zasláno a zabaleno způsobem, který byl
individuálně sjednán při jeho objednání, jinak způsobem obvyklým.
5) Prodávající není v prodlení s dodáním zboží, pokud má kupující vůči němu neuhrazené
finanční závazky po splatnosti, a to i z jiného smluvního vztahu.
6) Kupující není oprávněn odmítnout předčasné či částečné dodání zboží prodávajícím.
7) Nepřevezme-li kupující zboží fyzicky z důvodů nezaviněných výlučně prodávajícím, nese
všechny náklady na uskladnění nebo opakované dodání zboží v plné výši kupující.
IV. Kupní cena a způsob její úhrady
1) Kupní cena zboží je sjednána na základě informace o zboží (viz. čl. II. odst. 1 VOP) platné
v okamžiku odeslání objednávky. Kupující zasláním své objednávky, pokud není oběma
stranami ujednáno jinak, s touto cenou uváděnou v aktuálním ceníku prodávajícího či
sdělenou prodávajícím souhlasí, a to i kdyby cenu v závazné objednávce výslovně neuvedl.
Pokud by byl rozpor mezi cenou uváděnou v ceníku či katalogu prodávajícího a cenou
individuálně nabídnutou kupujícímu, má přednost individuálně nabídnutá cena. Pokud však
budou jakékoli pochybnosti o ceně nabídnuté kupujícímu (zejména nebude-li individuální
cena uvedena v emailové komunikaci, písemné nabídce, objednávce či potvrzení
objednávky, bude zboží dodáno za cenu uvedenou v katalogu resp. aktuálním ceníku
prodávajícího. Nevyplývá-li to z informací o zboží či z uzavřené kupní smlouvy výslovně,
pak pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že sjednané ceny jsou bez DPH, která bude
v souladu se zákonem (je-li konkrétní zboží předmětem daně) v platné výši přiúčtována.
2) Cena za jednotlivé zboží je v rámci informace o zboží standardně uváděna bez nákladů na
dopravu a případných dalších nákladů na dodání zboží, k dispozici v sídle prodávajícího.
Cena dopravy a případné další náklady na dodání zboží jsou uváděny zvlášť.
3) Kupní cenu lze uhradit některým z následujících způsobů:
- v hotovosti při převzetí zboží (hrazeno dopravci v místě dodání zboží či prodávajícímu
při osobním odběru zboží),
- bankovním převodem před dodáním zboží,
- po dodání zboží (pouze za podmínky, že prodávající tuto možnost úhrady kupní ceny
kupujícímu předem písemně výslovně odsouhlasil).
4) V případě úhrady kupní ceny bankovním převodem před dodáním zboží, uhradí kupující
kupní cenu dle pokynů prodávajícího (tzv. zálohová faktura), které obdrží zpravidla spolu
s potvrzením o přijetí objednávky. Není-li stanoveno jinak, musí být kupní cena uhrazena do
14 dnů od zaslání pokynů k úhradě kupní ceny ze strany prodávajícího, jinak je prodávající
oprávněn od kupní smlouvy odstoupit (a to stejnou formou jakou byla učiněna objednávka)
a objednávku zrušit.
5) Pakliže bude kupní cena, s výslovným souhlasem prodávajícího, hrazena až po dodání zboží,
provede kupující úhradu na základě prodávajícím vystavené faktury. Není-li stanoveno
jinak, je kupní cena splatná do 14 dnů od data vystavení faktury. V případě prodlení
kupujícího s úhradou byť i jen části takto placené kupní ceny za dodané zboží je kupující
povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu, a to ve výši 0,1 % z celkové nezaplacené
částky za každý započatý kalendářní den prodlení. Povinností kupujícího zaplatit smluvní
pokutu však není nikterak dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody či jiné újmy
(včetně nikoli však výlučně nákladů právního zastoupení).
6) Bez ohledu na způsob platby, bude faktura za zboží kupujícímu předána spolu se zbožím.
7) Není-li sjednáno jinak, má se za to, že se strany dohodly na uhrazení kupní ceny v hotovosti
při převzetí zboží.
8) V případě úhrady kupní ceny bankovním převodem, je tato považována za uhrazenou
okamžikem jejího připsání na účet prodávajícího uvedený na (zálohové) faktuře. Veškeré
přijaté platby budou vždy napřed určeny k úhradě případných smluvních pokut, úroků a
jiného příslušenství pohledávek.
V. Výhrada vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží
1) Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem úplného
zaplacení kupní ceny za zboží, jakož i případných dalších závazků kupujícího z daného
smluvního vztahu (úrok z prodlení, smluvní pokuta, skladné apod.).
2) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží, nebo v okamžiku, kdy se
kupující dostane do prodlení se splněním své povinnosti zboží převzít. Jestliže je však zboží
zasíláno kupujícímu prostřednictvím přepravní společnosti, pak nebezpečí škody na zboží
přechází na kupujícího okamžikem předání zboží prodávajícím prvnímu dopravci.
VI. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží
1) Z titulu zákonné odpovědnosti za vady zboží odpovídá prodávající pouze za ty vady, které
má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího, byť
se projeví až později.
2) Má se za to, že zboží bylo dodáno bez vad, jestliže kvalita a provedení daného druhu zboží
jsou běžné a vhodné pro obvyklý účel.
3) Kupující je povinen prohlédnout dodané zboží s vynaložením odborné péče co nejdříve po
přechodu nebezpečí škody na zboží, v případě zaslání zboží kupujícímu prostřednictvím
přepravní společnosti co nejdříve po doručení zboží na místo určení, nejpozději však vždy
do 5 dní od dodání zboží. Jestliže kupující zboží v této lhůtě neprohlédne a nesdělí
prodávajícímu vady dodaného zboží, má se za to, že zboží bylo v době přechodu nebezpečí
škody na zboží bez vad, ledaže by kupující bez jakýchkoli pochybností prokázal opak.
4) Prodávající neposkytuje kupujícímu žádnou smluvní záruku za jakost zboží. U zboží, u něhož
smluvní záruku za jakost poskytuje sám výrobce či dovozce zboží, budou kupujícímu
předány spolu se zbožím i příslušné doklady ke zboží, především pak záruční list vystavený
výrobcem či dovozcem. Kupujícímu je tím dána možnost obrátit se s uplatněním svých
tvrzených práv z titulu smluvní záruky za jakost výlučně na výrobce či dovozce tohoto
zboží. Prodávající nicméně nenese žádnou odpovědnost za to, jestli výrobce či dovozce
jakékoliv právo z titulu smluvní záruky za jakost kupujícímu uzná (ať už zčásti nebo zcela)
či nikoliv.
VII. Oznámení vad a práva kupujícího z vadného plnění
1) Kupující je povinen vady zboží, za něž prodávající odpovídá podle čl. VI., písemně oznámit
(reklamovat) prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí, nejpozději však ve
lhůtě uvedené v ust. § 2112 odst.1 NOZ. Po uplynutí této lhůty není možné vůči
prodávajícímu nároky z vad zboží uplatnit, a to ani v případě, že kupující prokáže existenci
vad v době přechodu nebezpečí škody na zboží (dodání).
2) Oznámení dle předchozího odstavce musí obsahovat:
- identifikační údaje kupujícího (spolu se jménem kontaktní osoby, její adresou, tel. číslem
a e-mailem),
- doklad o nákupu zboží (dodací list, faktura),
- přesnou specifikaci reklamované vady zboží.
3) Kupující je povinen na vlastní náklady dopravit reklamované zboží (kompletní a čisté) do
sídla prodávajícího za účelem posouzení reklamace.
4) Pokud se strany dohodnou na tom, že posouzení reklamace či odstranění vad proběhne
mimo sídlo či provozovnu prodávajícího, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré
cestovní náklady, a to i v případě, kdy bude reklamace oprávněná.
5) Jestliže se ukáže, že reklamace byla neoprávněná a zboží nemá vady, za které prodávající
odpovídá podle čl. VI., je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které mu
s posouzením reklamace či s případnou opravou zboží vzniknou. Kupující pro účely
kalkulace těchto nákladů akceptuje hodinovou cenu práce zástupce prodávajícího
zajišťujícího opravu či jiné vyřízení reklamace v ceně 200 Kč/hod a náklady na dopravu.
6) V případě oprávněné reklamace může být vada odstraněna bezplatnou opravu zboží nebo
na dodáním náhradního zboží, případně může být kupujícímu poskytnuta sleva z kupní
ceny, avšak právo volby způsobu řešení reklamace svědčí výlučně prodávajícímu.
7) Pokud prodávající rozhodne o odstranění vady dodáním náhradního zboží, je kupující
povinen vrátit prodávajícímu na vlastní náklady zboží původně dodané. Do doby vrácení
původně dodaného zboží není prodávající povinen náhradní zboží kupujícímu dodat.
Kupující je povinen vrátit původně dodané zboží v tom stavu, v jakém jej obdržel, vyjma
případů, kdy došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží nebo
použil-li kupující zboží ještě před objevením vady.
8) V případě, že kupující oprávněně reklamuje vadu dodaného zboží a prodávající rozhodne o
odstranění vady, bude opravené či náhradní zboží, s ohledem na původně sjednané místo
dodání, připraveno pro kupujícího k vyzvednutí v sídle prodávajícího nebo mu bude zasláno
ve lhůtě ne delší než 60 dní od řádné reklamace.
9) Kupující se tímto výslovně vzdává veškerých práv z vadného plnění, která mu vyplývají ze
zákona nad rámec kupní smlouvy a těchto VOP. Strany tímto výslovně vylučují z užití
zejména ustanovení §§ 1923, 1924, 2106 až 2110 občanského zákoníku.
VIII. Odpovědnost za škodu, vyšší moc
1) Prodávající odpovídá kupujícímu nebo třetím osobám pouze za takovou škodu,
kterou způsobí svým výlučně zaviněným porušením povinnosti vyplývající pro něj z
příslušné kupní smlouvy či platných právních předpisů.
2) Smluvní strany stvrzují, že nejvyšší možná škoda jakož i újma (včetně nemajetkové),
kterou je možno v rámci jejich smluvního vztahu předvídat s přihlédnutím k povaze a
charakteru závazku, je představována částkou kupujícím uhrazené kupní ceny zboží, kterou
strany tímto vzájemně sjednávají jako limit případné náhrady škody a újmy.
3) Žádná ze smluvních stran neodpovídá za to, že nesplnila některou ze svých
smluvních nebo zákonných povinností, pokud k nesplnění došlo vlivem mimořádných
okolností, které smluvní strana ani s vynaložením veškeré péče nemohla překonat
(okolnosti vyšší moci).
4) Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, požár, povodeň, zemětřesení,
silná bouře, přerušení veškeré dopravy, stávka apod.
5) Odklad plnění povinností vyplývajících ze smlouvy, resp. z těchto VOP je omezen na
dobu, po kterou mimořádná okolnost vyšší moci trvá. Vznik a dopad, jakož i skončení
takovéto mimořádné okolnosti je smluvní strana povinna oznámit bezodkladně e-mailem či
telefonicky druhé smluvní straně. V případě telefonického oznámení je smluvní strana
následně do 3 dnů povinna zaslat druhé smluvní straně e-mailové či písemné potvrzení.
IX. Odstoupení od smlouvy
1) Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím pouze v
následujícím případě:
- prodávající bude v prodlení se splněním své smluvní povinnosti dodat zboží. V tomto
případě je však kupující oprávněn od smlouvy odstoupit nejdříve až v den následující po
dni, ve kterém marně uplyne kupujícím písemně poskytnutá náhradní lhůta k plnění.
Takto poskytnutá náhradní lhůta nesmí být kratší než 30 dnů ode dne, kdy měl být
závazek prodávajícího dle smlouvy splněn.
2) Strany tímto vylučují z použití ustanovení zákona týkající se práva kupujícího na
odstoupení od smlouvy.
3) Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím nad
rámec zákona i v následujících případech:
- kupující je v prodlení se splněním své smluvní či zákonné povinnosti vůči prodávajícímu
(zejména uhradit kupní cenu), a to i z jiného smluvního vztahu mezi prodávajícím a
kupujícím, o více než 10 kalendářních dnů,
- prodávajícímu jednáním či nečinností kupujícího vzniká nebo hrozí škoda,
- kupující poruší povinnost mlčenlivosti nebo se pokusí zasáhnout či zasáhne do dobré
pověsti prodávajícího,
- kupující vstoupí do likvidace, nebo
- na majetek kupujícího bude prohlášen konkurz nebo vůči němu bude zahájeno
insolvenční či exekuční řízení, nebo bude kupující jevit známky úpadku.
X. Ochrana práv duševního vlastnictví a povinnost mlčenlivosti
1) Kupující není oprávněn bez výslovného předchozího písemného souhlasu prodávajícího
jakkoli používat logo, ochrannou známku či firmu prodávajícího nebo se prohlašovat za jeho
obchodního zástupce.
2) Kupující se zavazuje, že skutečnosti a informace, které se dozví od prodávajícího v rámci
předsmluvního vyjednávání či v rámci vzájemného smluvního vztahu, nebude jakkoli
využívat ve svůj prospěch či prospěch třetích osob a nebude je reprodukovat či sdělovat
třetím osobám bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího.
3) Smluvní strany se zavazují považovat kupní smlouvu a veškeré informace poskytnuté či
jinak získané v souvislosti s ní za důvěrné a zavazují se je všemi prostředky chránit před
zneužitím.
4) Kupující výslovně souhlasí s tím, že Prodávající je oprávněn si umístit na své webové
stránky či jiné reklamní materiály firmu zákazníka jako reference identifikující jeho
odběratele z řad podnikatelských subjektů.
XI. Rozhodné právo a způsob řešení sporů
1) Kupní smlouva a všechny vztahy s ní související se řídí výhradně českým právem, přičemž
je výslovně vyloučena z užití Úmluvu OSN o mezinárodní koupi zboží.
2) Veškeré spory vznikající z kupní smlouvy a v souvislosti s ní se strany zavazují řešit
především smírnou cestou. Nedojde-li mezi stranami k dohodě, souhlasí smluvní strany se
založením výlučné pravomoci českých soudů. Smluvní strany se dohodly, že všechny tyto
spory budou řešeny u příslušného obecného soudu, přičemž strany si v nejširším zákonem
povoleném rozsahu výslovně sjednávají a uznávají místní příslušnost ke Krajskému soudu v
Brně.
XII. Zpracování osobních údajů
1. Prodávající (nebo také „Společnost“) tímto poskytuje informace o zpracování vašich
osobních údajů, případně údajů vašich zástupců, které jsou fyzickými osobami, které jí byly
poskytnuty v souvislosti s uzavřením této smlouvy.
2. Veškeré procesy týkající se zpracování osobních údajů Společností jsou prováděny
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, v platném znění, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
3. Osobní údaje, které Vámi byly Společnosti poskytnuty v souvislosti s uzavřením této
smlouvy, jsou zpracovávány pro účely:
- plnění této smlouvy – právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro splnění
smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
- zlepšování poskytovaných služeb, provádění analýz, prevence vzniku škod, ochrana zájmů
Společnosti včetně případného vymáhání oprávněných nároků Společnosti, ochrana
práv Společnosti v případě soudního nebo jiného řízení – právním základem pro toto
zpracování jsou oprávněné zájmy Společnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
- plnění právních povinností Společnosti – právním základem pro toto zpracování je
nezbytnost pro splnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;
- přímý marketing a propagace produktů Společnosti – právním základem pro toto
zpracování jsou oprávněné zájmy Společnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
4. Osobní údaje jsou Společností zpracovávány po dobu nutnou k dosažení účelu jejich
zpracování. Osobní údaje zpracovávané za účelem splnění právních povinností Společnosti
budou zpracovávány po dobu, jež je vyžadována dle příslušného právního předpisu.
5. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte jako kupující následující práva:
- právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány,
a případně právo na přístup k těmto osobním údajům a informacím dle čl. 15 odst. 1
GDPR;
- právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů zákazníka dle čl. 15 odst. 3 GDPR;
- právo na opravu nepřesných osobních údajů a právo na doplnění neúplných osobních
údajů;
- právo na výmaz osobních údajů, a to za podmínek čl. 17 GDPR;
- právo na omezení zpracování v případech dle čl. 18 GDPR;
- právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly
osobní údaje původně poskytnuty, bránil, a to v případech dle čl. 20 GDPR; zákazník má
právo, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to
technicky proveditelné;
- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR;
- právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na
automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro zákazníka právní účinky
nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, ledaže jsou splněny podmínky čl. 22
odst. 2 GDPR.
6. Veškerá uvedená práva můžete u Společnosti uplatnit písemně, a to e-mailem zaslaným na
adresu: info@lansky-brno.cz případně doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla
Společnosti.
7. Krom výše uvedeného máte právo na podání stížnosti u dozorového úřadu.
8. Pokud dojde k porušení zabezpečení osobních údajů a je pravděpodobné, že toto porušení
bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, máte právo na
oznámení tohoto porušení ze strany Společnosti, ledaže je splněna alespoň jedna
z podmínek čl. 34 odst. 3 GDPR.
9. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, máte právo
tento souhlas kdykoli odvolat, přičemž tímto odvoláním není dotčena zákonnost
zpracování osobních údajů vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat písemně, a to zasláním odvolání
v listinné podobě na adresu Kancelářské potřeby Lánský s.r.o., Hudcova 504/70a 62100 Brno
případně zasláním e-mailu na adresu: info@lansky-brno.cz
10. V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněných zájmů Společnosti,
máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování. Pokud Společnost neprokáže
závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a
svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, Společnost dotčené
osobní údaje nebude dále zpracovávat. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro
účely přímého marketingu a využijete svého práva vznést námitku proti zpracování,
Společnost nebude osobní údaje dále zpracovávat bez dalšího.
11. Předmětem zpracování budou následující osobní údaje fyzických osob:
- jméno a příjmení,
- kontaktní adresa
- číslo telefonu, emailová adresa,
- IP adresa,
- platební údaje,
- bankovní spojení
- cookies
12. Společnost je oprávněna předat vaše osobní údaje pouze těmto zpracovatelům: dopravce,
advokátní či účetní kancelář, IT správci databází a webových stránek a eshopu, společnosti
zajišťující distribuci reklamních materiálů, dodavatelé.
13. Kupující se vůči Společnosti v nejširším zákonem povoleném rozsahu vzdává nároku na
náhradu všech typů škod včetně, nikoli však výlučně, nemajetkové újmy zaviněných
v souvislosti s touto smlouvou nebo zpracováním osobních údajů dle této smlouvy jiným
než úmyslným nebo hrubě nedbalostním jednáním prodávajícího.
14. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu jejich nezbytnosti pro uzavření smlouvy
a plnění závazků z ní vyplývajících. Poskytnutí osobních údajů je dále vyžadováno
v případě, že jejich poskytnutí vyžaduje zákon či jsou nezbytné pro účely oprávněných
zájmů Společnosti.
15. Při zpracovávání osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani
profilování.
16. Pokud bude Společnost osobní údaje užívat k jinému účelu, než který je stanoven v této
informační doložce, poskytne Vám o této skutečnosti informace bez zbytečného odkladu.
XIII. Ostatní ustanovení
1) V případě, že se kupující dostane do prodlení s plněním svých povinností vyplývajících ze
smluvního vztahu s prodávajícím, vzniká kupujícímu povinnost uhradit prodávajícímu vedle
případně ujednaných smluvních pokut i veškerou takto způsobenou škodu jakož i další
případnou újmu včetně nemajetkové, a to včetně všech souvisejících nákladů (tj. mimo jiné i
včetně nákladů právního zastoupení).
2) Smluvní strany podpisem kupní smlouvy potvrzují, že sankční ujednání sjednaná v kupní
smlouvě či těchto VOP shledávají za zcela přiměřená.
3) Jakékoliv případné pohledávky za prodávajícím z titulu kupní smlouvy není kupující
oprávněn bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího postoupit třetí osobě. Stejně
tak se strany dohodly na tom, že kupující nebude oprávněn jednostranně bez výslovného
písemného souhlasu prodávajícího započíst své případné pohledávky proti pohledávkám
prodávajícího za kupujícím, ani bez písemného souhlasu prodávajícího nesmí kupující
postoupit všechna práva a povinnosti z této smlouvy ve smyslu ust. § 1895 a násl.
občanského zákoníku na třetí osobu.
4) Není-li ujednáno v kupní smlouvě nebo těchto VOP jinak, jakékoliv oznámení, výzva,
upomínka či odstoupení od smlouvy zaslané v písemné formě se doručují na adresu, která je
uvedena v kupní smlouvě nebo veřejném seznamu (obchodní rejstřík), a jsou považovány
za doručené dnem jejich doručení. Pokud se však písemnost doručit nepodařilo, považuje
se za den doručení den, kdy bylo doručení na adrese uvedené ve smlouvě odmítnuto,
případně den, kdy se zásilka vrátí odesílateli jako nevyzvednutá či nedoručitelná.
5) Pokud bude kupní smlouva uzavřena ve více jazycích, má v případě rozporů mezi
jednotlivými jazykovými verzemi přednost česká verze smlouvy.
6) Jakékoli změny a doplňky kupní smlouvy mohou být provedeny jen písemně či e-mailem.
7) Pokud dojde k zániku některé ze smluvních stran bez likvidace, přecházejí všechna práva a
povinnosti z kupní smlouvy na právní nástupce stran.
8) Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku, v důsledku čehož kupující nemůže ani při podstatné změně okolností
uplatnit právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě podle § 1765 odst. 1 občanského
zákoníku.
9) Používá-li se v těchto VOP pojem „kupní smlouva“, má se tím na mysli nejen kupní smlouva
jako taková, ale i jakákoliv jiná smlouva obdobného obsahu.
10) V případě, že se některé ustanovení těchto VOP stane či se ukáže být neplatným či
neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení těchto VOP v platnosti a účinnosti.
V souladu s ust. § 1753 občanského zákoníku kupující tímto výslovně přijímá všechna výše
uvedená ujednání.

 

B) Spotřebitel

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


I. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením kupní smlouvy
1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „ VOP “) upravují vzájemná práva a povinnosti
ve smluvních vztazích vznikajících z kupních či obdobných smluv uzavíraných mezi
společností Kancelářské potřeby Lánský s. r. o., se sídlem Hudcova 504/70a 62100Brno, IČ: 034 40 214, vedené v OR u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 84802 (dále jen
„ prodávající “ nebo „ Kancelářské potřeby Lánský “), a zákazníkem, který v těchto smluvních
vztazích vystupuje jako spotřebitel, přičemž spotřebitelem s e rozumí každý člověk, který
mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého
povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. (dále jen „ kupující “).
2) Odchylná ujednání obsažená v individuální smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a
kupujícím mají přednost před zněním těchto VOP. Právní vztahy výslovně neupravené
těmito VOP ani individuální smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí především
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ občanský zákoník “) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o ochraně spotřebitele “).
3) Sdělení pro kupujícího před uzavřením kupní smlouvy v souladu s ust. § 1820 občanského
zákoníku:
a) náklady na prostředky komunikace na dálku, prostřednictvím nichž může být smlouva
uzavřena, si kupující hradí sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby (tj.
případné náklady za internetové i telefonické připojení se řídí podmínkami operátora,
jehož služeb kupující využívá). Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky vyjma
nákladů na dopravu a případné další náklady na dodání zboží dle kupujícím zvoleného
způsobu dodání zboží a úhrady kupní ceny;
b) podnikatel požaduje zaplacení kupní ceny zpravidla před nebo nejpozději při převzetí
zboží kupujícím. Po dodání zboží je úhrada kupní ceny možná jen s výslovným
předchozím písemným souhlasem prodávajícího;
c) předmětem kupních smluv uzavíraných s kupujícím není opakované plnění, ani
poskytování služeb;
d) kupní smlouvy nejsou uzavírány na dobu neurčitou;
e) kupní smlouva není smlouvou o dodání digitálního obsahu dle ustanovení § 1837 písm. l)
občanského zákoníku;
f) právo kupujícího na odstoupení od smlouvy dle § 1928 občanského zákoníku:
- je-li kupní smlouva uzavřena distančním způsobem (přes e-shop, prostřednictvím
e-mailu apod.) nebo mimo obchodní prostory prodávajícího, má kupující právo
odstoupit od smlouvy bez udání důvodů, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.
Pro zachování uvedené lhůty postačí, pokud kupující v jejím průběhu odešle
prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupení kupujícího musí být
učiněno písemně, dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
na adresu sídla prodávajícího či jeho provozovny, nebo e-mailem;
- odstoupí-li kupující od smlouvy, je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez
zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které
od něho obdržel;
- odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu,
nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky
včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
Podnikatel vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy,
pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající
není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží
předá;
- jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající
nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající
nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží;
- v případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a
jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady
za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou
poštovní cestou;
- kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v
důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho
povahu a vlastnosti;
g) práva kupujícího z vadného plnění související s kupní smlouvou se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku – blíže viz. čl. VII. těchto VOP;
h) případné stížnosti může kupující zaslat prodávajícímu písemně na adresu jeho sídla nebo
elektronicky na e-mail: info@lansky-brno.cz. Kupující se rovněž může se svou stížností
obrátit na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.
II. Informace o zboží, objednávky, uzavření kupní smlouvy
1) Veškeré informace prodávajícího týkající se zboží (cena, množství, dostupnost,
možný způsob dodání apod.), které
- jsou kupujícímu před uzavřením samotné smlouvy prostřednictvím elektronické pošty
či písemně individuálně zaslány, nebo
- jsou uvedeny v časově omezené katalogové nabídce prodávajícího, nebo
- jsou uvedeny na webových stránkách (vč. e-shopu) prodávajícího, nebo
- jsou kupujícímu sděleny telefonicky,
dále vše souhrnně jen „i nformace o zboží “, jsou časově omezené a nelze je považovat za
závaznou nabídku ze strany prodávajícího, která by jej zavazovala k uzavření kupní
smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2) Kupující není oprávněn zasílat prodávajícímu objednávky s parametry odlišnými od
uváděných informací o zboží, a pokud tak učiní, nejedná se ze strany prodávajícího o přijetí
nabídky ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, ani pokud by prodávající
takovou objednávku bez zbytečného odkladu neodmítl.
3) Zboží je možno objednat některým z následujících způsobů:
a. Objednávka učiněná prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) na webových
stránkách prodávajícího www.lansky-brno.cz
a.1 Kupující si v internetovém obchodě prodávajícího zvolí druh a množství požadovaného
zboží, poté vyplní všechny povinné údaje v objednávkovém formuláři (jméno, příjmení,
kontaktní a fakturační údaje, zvolený způsob dodání zboží a úhrady kupní ceny, místo
dodání atd.) a odešle prodávajícímu závaznou objednávku vybraného zboží kliknutím na
příslušnou ikonu sloužící k potvrzení a odeslání objednávky. Následně kupující obdrží na
jeho e-mailovou adresu automaticky zasílané potvrzení o obdržení objednávky
prodávajícím. Toto potvrzení objednávky má však pouze informativní charakter a
nepředstavuje přijetí nabídky ze strany prodávajícího. Kupující rovněž bere na vědomí,
že obrázky zboží v e-shopu mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat
skutečné podobě věci.
a.2 Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena až v okamžiku, kdy prodávající
přijme nabídku kupujícího na uzavření smlouvy jedním z následujících způsobů:
- prodávající zašle objednané zboží kupujícímu, o čemž bude bez zbytečného odkladu
telefonicky informován nebo mu bude zaslána e-mailová či sms zpráva,
- prodávající telefonicky, e-mailem či sms zprávou vyrozumí kupujícího o tom, že
objednané zboží je připraveno k osobnímu odběru v provozovně prodávajícího (u
objednávek se zvoleným způsobem dodání: osobní odběr),
- prodávající zašle kupujícímu potvrzující e-mail o přijetí objednávky s bližšími
informacemi o platbě, zpravidla v podobě zálohové faktury (u objednávek se zvoleným
způsobem úhrady: bankovní převod).
a.3 Kupující má možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje v objednávkovém formuláři a
libovolně je opravit či doplnit pouze do okamžiku odeslání objednávky. Pozdější změnu
v osobních údajích kupujícího je možno učinit pouze písemně či e-mailem.
a.4 Prostřednictvím e-shopu je kupní smlouva uzavírána výhradně v českém jazyce.
a.5 Prodávající není vázán žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e)
občanského zákoníku.
a.6 Po dobu trvání smluvního vztahu vzniklého na základě objednávky bude smlouva
uložena u prodávajícího, přičemž informace zadané v objednávce budou kupujícímu
zpravidla zaslány na jím sdělený e-mailový kontakt, příp. k nim bude mít kupující přístup
prostřednictvím kupujícím založeného uživatelského účtu na webových stránkách
prodávajícího.
b. Objednávka učiněná prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu)
b.1 Kupující může zaslat prodávajícímu objednávku zboží rovněž prostřednictvím
elektronické pošty. E-mail prodávajícího pro komunikaci s kupujícím je uveden v záhlaví
těchto VOP a na webových stránkách prodávajícího, v sekci kontakty.
b.2 Objednávka kupujícího musí obsahovat alespoň tyto údaje:
- identifikační údaje kupujícího (jméno, příjmení),
- kontaktní osobu kupujícího, včetně tel. čísla a e-mailové adresy,
- přesnou specifikaci zboží (dle katalogového označení prodávajícího nebo dle
individuální specifikace zaslané prodávajícím v rámci informace o zboží),
- množství objednávaného zboží,
- kupní cena (odpovídající údajům z katalogu či vycházející z informace o zboží zaslané
prodávajícím),
- místo dodání (pakliže má být zboží dodáno prostřednictvím přepravní společnosti),
- způsob dodání (dílčí dodávky / v celku),
- prohlášení o seznámení se s aktuálním zněním těchto VOP,
- uvedení jména a kontaktního údaje objednávající osoby.
b.3 Kupní smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy prodávající, po obdržení závazné
e-mailové objednávky od kupujícího, zašle kupujícímu e-mailovou zprávu o výslovném
přijetí jeho objednávky.
c. Písemná objednávka
c.1 Pakliže bude objednávka kupujícího zaslána prodávajícímu v písemné listinné formě, je
kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena až v okamžiku, kdy bude
kupujícímu doručeno písemné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.
c.2 Objednávka kupujícího zaslaná prodávajícímu v písemné podobě musí vedle obsahových
náležitostí objednávky uvedených v čl. II. odst. 3 bod b.2 těchto VOP obsahovat rovněž:
- datum vyhotovení objednávky,
- podpis objednávající osoby.
c.3 K objednávce je kupující vždy povinen přiložit i jedno jím podepsané písemné vyhotovení
těchto VOP, které obdrží od prodávajícího před uzavřením smlouvy. Prodávající si
vyhrazuje právo objednávku odmítnout, resp. nepřijmout.
c.4 Kupní smlouva může být rovněž uzavřena za osobní účasti prodávajícího a kupujícího
v písemné formě, s podpisy stran na téže listině. V takovém případě tvoří VOP přílohu
této smlouvy.
d. Objednávka učiněná telefonicky
d.1 Za předpokladu, že kupující sdělí prodávajícímu veškeré požadované údaje k provedení
objednávky, může kupující provést objednávku zboží u prodávajícího i telefonicky.
d.2 V takovém případě se má však za to, že kupní smlouva je uzavřena až okamžikem
převzetí objednaného zboží kupujícím oproti uhrazení kupní ceny.
4) Na tyto VOP je kupující upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má tak
možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Odesláním objednávky kupující
stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP ve znění platném v den odeslání objednávky, a zároveň
s nimi vyslovuje svůj bezvýhradný souhlas. Aktuální znění těchto VOP je umístěno na
webových stránkách prodávajícího nebo zasláno kupujícímu individuálně na e-mail či
předáno v listinné podobě.
III. Dodání zboží
1) Dodací lhůta je kupujícímu zpravidla oznámena současně s poskytnutými informacemi o
zboží, nejpozději v písemném či e-mailovém potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky či
při podpisu kupní smlouvy. V případě, že je dodací lhůta kupujícímu sdělena až současně s
potvrzením přijetí objednávky a nepřesahuje délku 90 dnů, má se za to, že kupující takovou
dodací lhůtu akceptoval již při odeslání objednávky. Pakliže prodávající kupujícímu jinou
dodací lhůtu neoznámí, resp. není sjednána v kupní smlouvě dodací lhůta jiná, platí, že její
délka činí 60 dnů od uzavření smlouvy. Prodávající je povinen takto stanovenou, příp.
oznámenou dodací lhůtu dodržet.
2) Pokud bude kupující požadovat změnu technické specifikace zboží a tato změna bude
prodávajícím písemně či e-mailem odsouhlasena, je prodávající oprávněn termín dodání
přiměřeně prodloužit, a to bez nároku kupujícího na slevu či jakákoli další plnění.
3) Není-li sjednáno v kupní smlouvě jinak, je místem dodání zboží sídlo prodávajícího. Zboží je
dodáno v okamžiku, kdy jej kupující fyzicky převezme v sídle prodávajícího, nebo nejpozději
uplynutím 7 dnů ode dne, kdy prodávající vyrozumí kupujícího (telefonicky či e-mailem) o
tom, že je zboží pro kupujícího připraveno k vyzvednutí v sídle prodávajícího. Při předání
zboží kupujícímu je tento povinen podepsat dodací list.
4) Pokud je zboží dle kupní smlouvy zasíláno kupujícímu prostřednictvím přepravní
společnosti, rozumí se dodáním zboží okamžik, kdy je zboží předáno prvnímu dopravci.
Náklady na dopravu, manipulaci nebo jiné náklady související s dodáním zboží hradí
kupující nad rámec kupní ceny zboží. Zboží je zasláno a zabaleno způsobem, který byl
individuálně sjednán při jeho objednání, jinak způsobem obvyklým.
5) Prodávající není v prodlení s dodáním zboží, pokud má kupující vůči němu neuhrazené
finanční závazky po splatnosti, a to i z jiného smluvního vztahu.
6) Kupující není oprávněn odmítnout předčasné či částečné dodání zboží prodávajícím.
7) Nepřevezme-li kupující zboží fyzicky z důvodů nezaviněných výlučně prodávajícím, nese
všechny náklady na uskladnění nebo opakované dodání zboží v plné výši kupující.
IV. Kupní cena a způsob její úhrady
- Kupní cena zboží je sjednána na základě informace o zboží (viz. čl. II. odst. 1 VOP) platné
v okamžiku odeslání objednávky. Kupující zasláním své objednávky, pokud není oběma
stranami ujednáno jinak, s touto cenou uváděnou či sdělenou prodávajícím souhlasí, a to i
kdyby cenu v závazné objednávce výslovně neuvedl. Nevyplývá-li z informace o zboží či z
uzavřené kupní smlouvy výslovně něco jiného, je kupní cena zboží cenou konečnou,
uváděnou již včetně příslušné výše DPH. Tím není dotčeno právo prodávajícího účtovat
kupujícímu náklady na dopravu či případné další náklady na dodání zboží dle sjednaného
způsobu dodání zboží a úhrady kupní ceny.
- Cena za jednotlivé zboží je v rámci informace o zboží standardně uváděna bez nákladů na
dopravu a případných dalších nákladů na dodání zboží, k dispozici v sídle prodávajícího.
Cena dopravy a případné další náklady na dodání zboží jsou uváděny zvlášť.
- Kupní cenu lze uhradit některým z následujících způsobů:
- v hotovosti při převzetí zboží (hrazeno dopravci v místě dodání zboží či prodávajícímu
při osobním odběru zboží),
- bankovním převodem před dodáním zboží,
- po dodání zboží (pouze za podmínky, že prodávající tuto možnost úhrady kupní ceny
kupujícímu předem písemně odsouhlasil).
- V případě úhrady kupní ceny bankovním převodem před dodáním zboží, uhradí kupující
kupní cenu dle pokynů prodávajícího (tzv. zálohová faktura), které obdrží zpravidla spolu
s potvrzením o přijetí objednávky. Není-li stanoveno jinak, musí být kupní cena uhrazena do
14 dnů od zaslání pokynů k úhrady kupní ceny ze strany prodávajícího, jinak je prodávající
oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a objednávku zrušit.
- Pakliže bude kupní cena, s výslovným souhlasem prodávajícího, hrazena až po dodání zboží,
provede kupující úhradu na základě prodávajícím vystavené faktury. Není-li stanoveno
jinak, je kupní cena splatná do 14 dnů od data vystavení faktury. V případě prodlení
kupujícího s úhradou byť i jen části takto placené kupní ceny za dodané zboží je kupující
povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu, a to ve výši 0,5 % z celkové nezaplacené
částky za každý započatý kalendářní den prodlení. Povinností kupujícího zaplatit smluvní
pokutu však není nikterak dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody (včetně nikoli
však výlučně nákladů právního zastoupení).
- Bez ohledu na způsob platby, bude faktura za zboží kupujícímu předána spolu se zbožím.
- Není-li sjednáno jinak, má se za to, že se strany dohodly na uhrazení kupní ceny v hotovosti
při převzetí zboží.
- V případě úhrady kupní ceny bankovním převodem, je tato považována za uhrazenou
okamžikem jejího připsání na účet prodávajícího uvedený na (zálohové) faktuře. Veškeré
přijaté platby budou vždy napřed určeny k úhradě případných smluvních pokut, úroků a
jiného příslušenství pohledávek.
V. Výhrada vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží
1) Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem úplného
zaplacení kupní ceny za zboží, jakož i případných dalších závazků kupujícího z daného
smluvního vztahu (úrok z prodlení, smluvní pokuta, skladné apod.).
2) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží, nebo v okamžiku, kdy se
kupující dostane do prodlení se splněním své povinnosti zboží převzít. Jestliže je však zboží
zasíláno kupujícímu prostřednictvím přepravní společnosti, pak nebezpečí škody na zboží
přechází na kupujícího okamžikem předání zboží prodávajícím prvnímu dopravci.
VI. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží
1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,
a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu
zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc
tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost
nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při
převzetí.
3) Kupující je povinen prohlédnout dodané zboží s vynaložením odborné péče co nejdříve po
přechodu nebezpečí škody na zboží, v případě zaslání zboží kupujícímu prostřednictvím
přepravní společnosti co nejdříve po doručení zboží na místo určení, nejpozději však vždy
do 5 pracovních dní od dodání zboží.
4) Prodávající neposkytuje kupujícímu žádnou smluvní záruku za jakost zboží. U zboží, u něhož
smluvní záruku za jakost poskytuje sám výrobce či dovozce zboží, budou kupujícímu
předány spolu se zbožím i příslušné doklady ke zboží, především pak záruční list vystavený
výrobcem či dovozcem. Kupujícímu je tím dána možnost obrátit se s uplatněním svých
tvrzených práv z titulu smluvní záruky za jakost na výrobce či dovozce tohoto zboží.
Prodávající nicméně nenese žádnou odpovědnost za to, jestli výrobce či dovozce jakékoliv
právo z titulu smluvní záruky za jakost kupujícímu uzná (ať už zčásti nebo zcela) či nikoliv.
Ustanovení § 2166 odst. 1 se nepoužije.
VII. Oznámení vad a práva kupujícího z vadného plnění
1) Kupující je oprávněn uplatnit u prodávajícího právo z vady, která se vyskytne u spotřebního
zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto oprávnění se nevztahuje:
a) u věci prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla
při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
2) Při koupi již použitého spotřebního zboží je možno uplatnit u prodávajícího právo z vady,
která se vyskytne v době dvanácti měsíců od převzetí.
3) Kupující je povinen vady zboží, za něž prodávající odpovídá podle čl. VI., písemně či
e-mailem oznámit (reklamovat) prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí,
nejpozději však do uplynutí lhůt uvedených v odst. 1 a 2 tohoto článku VOP. Poté není
možné vůči prodávajícímu nároky z vad zboží uplatnit, a to ani v případě, že kupující
prokáže existenci vad v době přechodu nebezpečí škody na zboží.
4) Oznámení dle předchozího odstavce musí obsahovat:
- identifikační údaje kupujícího (jméno, příjmení, adresa, tel. číslo a e-mail),
- doklad o nákupu zboží (dodací list, faktura),
- přesnou specifikaci reklamované vady zboží.
5) Kupující je povinen dopravit reklamované zboží (kompletní a čisté) do sídla prodávajícího
za účelem posouzení reklamace.
6) Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů; do
této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému
posouzení vady. Prodávající a kupující se dohodli na tom, že prodávající je povinen vyřídit
reklamaci, včetně odstranění vady, ve lhůtě 90 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.
7) Nemá-li věc vlastnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 těchto VOP, může kupující požadovat i dodání
nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada
týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné,
může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li
vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
8) Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné
vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší
počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
9) Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na
výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má
právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad,
vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v
přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Za
přiměřenou dobu pro zjednání nápravy ze strany prodávajícího, není-li sjednáno jinak, se
považuje lhůta pro vyřízení reklamace dle odst. 6 tohoto článku.
10) Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Do
doby vrácení původně dodané věci není prodávající povinen nové zboží kupujícímu dodat.
11) Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit
v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo
opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc
při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě
vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
12) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že
věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
13) Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu
nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
14) Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě či
e-mailem, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
15) Jestliže se ukáže, že reklamace byla neoprávněná a zboží nemá vady, za které prodávající
odpovídá podle čl. VI., je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které mu
s posouzením reklamace či s případnou opravou zboží vzniknou.
VIII. Odpovědnost za škodu, vyšší moc
1) Prodávající odpovídá kupujícímu nebo třetím osobám pouze za takovou škodu, kterou
způsobí svým výlučně zaviněným porušením povinnosti vyplývající pro něj z příslušné
kupní smlouvy či platných právních předpisů.
2) Smluvní strany stvrzují, že nejvyšší možná škoda, kterou je možno v rámci jejich smluvního
vztahu předvídat s přihlédnutím k povaze a charakteru závazku, je představována částkou
kupujícím uhrazené kupní ceny zboží, kterou strany tímto vzájemně sjednávají jako limit
případné náhrady škody.
3) Žádná ze smluvních stran neodpovídá za to, že nesplnila některou ze svých smluvních nebo
zákonných povinností, pokud k nesplnění došlo vlivem mimořádných okolností, které
smluvní strana ani s vynaložením veškeré péče nemohla překonat (okolnosti vyšší moci).
4) Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, požár, povodeň, zemětřesení, silná
bouře, přerušení veškeré dopravy, stávka apod.
5) Odklad plnění povinností vyplývajících ze smlouvy, resp. z těchto VOP je omezen na dobu,
po kterou mimořádná okolnost vyšší moci trvá. Vznik a dopad, jakož i skončení takovéto
mimořádné okolnosti je smluvní strana povinna oznámit bezodkladně e-mailem či
telefonicky druhé smluvní straně. V případě telefonického oznámení je smluvní strana
následně do 3 dnů povinna zaslat druhé smluvní straně e-mailové či písemné potvrzení.
IX. Odstoupení od smlouvy
1) Kupující je oprávněn, vedle práva na odstoupení od smlouvy uvedeného v čl. I. odst. 3 a
čl. VII. těchto VOP, odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím i v případě, kdy
prodávající bude v prodlení se splněním své smluvní povinnosti dodat zboží. V tomto
případě je však kupující oprávněn od smlouvy odstoupit nejdříve až v den následující po
dni, ve kterém marně uplyne kupujícím písemně poskytnutá náhradní lhůta k plnění. Takto
poskytnutá náhradní lhůta nesmí být kratší než 45 dnů ode dne, kdy měl být závazek
prodávajícího dle smlouvy splněn.
2) Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím nad rámec
zákona i v následujících případech:
- kupující je v prodlení se splněním své smluvní či zákonné povinnosti vůči prodávajícímu
(zejména uhradit kupní cenu), a to i z jiného smluvního vztahu mezi prodávajícím a
kupujícím, o více než 10 kalendářních dnů,
- prodávajícímu jednáním či nečinností kupujícího vzniká nebo hrozí škoda,
- kupující poruší povinnost mlčenlivosti nebo se pokusí zasáhnout či zasáhne do dobré
pověsti prodávajícího,
- kupující vstoupí do likvidace, nebo
- na majetek kupujícího bude prohlášen konkurz nebo vůči němu bude zahájeno
insolvenční či exekuční řízení.
X. Ochrana osobních údajů
1) Prodávající (nebo také „Společnost“) tímto poskytuje informace o zpracování Vašich osobních
údajů, případně údajů vašich zástupců, které jsou fyzickými osobami, které jí byly poskytnuty
v souvislosti s uzavřením této smlouvy.
2) Veškeré procesy týkající se zpracování osobních údajů Společností jsou prováděny v souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
v platném znění, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
3) Osobní údaje, které Vámi byly Společnosti poskytnuty v souvislosti s uzavřením této smlouvy,
jsou zpracovávány pro účely:
- plnění této smlouvy – právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro splnění
smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
- zlepšování poskytovaných služeb, provádění analýz, prevence vzniku škod, ochrana
zájmů Společnosti včetně případného vymáhání oprávněných nároků Společnosti,
ochrana práv Společnosti v případě soudního nebo jiného řízení – právním základem
pro toto zpracování jsou oprávněné zájmy Společnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
- plnění právních povinností Společnosti – právním základem pro toto zpracování je
nezbytnost pro splnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;
- přímý marketing a propagace produktů Společnosti – právním základem pro toto
zpracování jsou oprávněné zájmy Společnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
4) Osobní údaje jsou Společností zpracovávány po dobu nutnou k dosažení účelu jejich
zpracování. Osobní údaje zpracovávané za účelem splnění právních povinností Společnosti
budou zpracovávány po dobu, jež je vyžadována dle příslušného právního předpisu.
5) V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte jako kupující následující práva:
- právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a
případně právo na přístup k těmto osobním údajům a informacím dle čl. 15 odst. 1
GDPR;
- právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů zákazníka dle čl. 15 odst. 3 GDPR;
- právo na opravu nepřesných osobních údajů a právo na doplnění neúplných
osobních údajů;
- právo na výmaz osobních údajů, a to za podmínek čl. 17 GDPR;
- právo na omezení zpracování v případech dle čl. 18 GDPR;
- právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému
byly osobní údaje původně poskytnuty, bránil, a to v případech dle čl. 20 GDPR;
zákazník má právo, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci
druhému, je-li to technicky proveditelné;
- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR;
- právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování, včetně profilování, které má pro zákazníka právní účinky nebo se ho
obdobným způsobem významně dotýká, ledaže jsou splněny podmínky čl. 22 odst. 2
GDPR.
6) Veškerá uvedená práva můžete u Společnosti uplatnit písemně, a to e-mailem zaslaným na
adresu: info@lansky-brno.cz případně doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla
Společnosti.
7) Krom výše uvedeného máte právo na podání stížnosti u dozorového úřadu.
8) Pokud dojde k porušení zabezpečení osobních údajů a je pravděpodobné, že toto porušení
bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, máte právo na
oznámení tohoto porušení ze strany Společnosti, ledaže je splněna alespoň jedna z podmínek
čl. 34 odst. 3 GDPR.
9) Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, máte právo
tento souhlas kdykoli odvolat, přičemž tímto odvoláním není dotčena zákonnost zpracování
osobních údajů vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Souhlas se
zpracováním osobních údajů lze odvolat písemně, a to zasláním odvolání v listinné podobě na
adresu Kancelářské potřeby Lánský s.r.o., Hudcova 504/70a 62100 případně zasláním
e-mailu na adresu: info@lansky-brno.cz
10) V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněných zájmů Společnosti,
máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování. Pokud Společnost neprokáže
závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a
svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, Společnost dotčené
osobní údaje nebude dále zpracovávat. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely
přímého marketingu a využijete svého práva vznést námitku proti zpracování, Společnost
nebude osobní údaje dále zpracovávat bez dalšího.
11)Předmětem zpracování budou následující osobní údaje fyzických osob:
- jméno a příjmení,
- kontaktní adresa
- číslo telefonu, emailová adresa,
- IP adresa,
- platební údaje,
- bankovní spojení
- cookies
12) Společnost je oprávněna předat vaše osobní údaje pouze těmto zpracovatelům: dopravce,
advokátní či účetní kancelář, IT správci databází a webových stránek a eshopu, společnosti
zajišťující distribuci reklamních materiálů, dodavatelé.
13)Kupující se vůči Společnosti v nejširším zákonem povoleném rozsahu vzdává nároku na
náhradu všech typů škod včetně, nikoli však výlučně, nemajetkové újmy zaviněných
v souvislosti s touto smlouvou nebo zpracováním osobních údajů dle této smlouvy jiným než
úmyslným nebo hrubě nedbalostním jednáním prodávajícího.
14)Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu jejich nezbytnosti pro uzavření smlouvy a
plnění závazků z ní vyplývajících. Poskytnutí osobních údajů je dále vyžadováno v případě, že
jejich poskytnutí vyžaduje zákon či jsou nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti.
15)Při zpracovávání osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani
profilování.
16)Pokud bude Společnost osobní údaje užívat k jinému účelu, než který je stanoven v této
informační doložce, poskytne Vám o této skutečnosti informace bez zbytečného odkladu.
XI. Rozhodné právo a způsob řešení sporů
1) Kupní smlouva a všechny vztahy s ní související se řídí výhradně českým právem.
2) Veškeré spory vznikající z kupní smlouvy a v souvislosti s ní se strany zavazují řešit
především smírnou cestou. Nedojde-li mezi stranami k dohodě, souhlasí smluvní strany se
založením výlučné pravomoci českých soudů. Smluvní strany se dohodly, že všechny tyto spory
budou řešeny u příslušného obecného soudu, přičemž strany si výslovně sjednávají místní
příslušnost ke Krajskému soudu v Brně.
XII. Ostatní ustanovení
1) V případě, že se kupující dostane do prodlení s plněním svých povinností vyplývajících ze
smluvního vztahu s prodávajícím, vzniká kupujícímu povinnost uhradit prodávajícímu vedle
případně ujednaných smluvních pokut i veškerou takto způsobenou škodu, a to včetně
všech souvisejících nákladů (tj. mino jiné i včetně nákladů právního zastoupení).
2) Smluvní strany podpisem kupní smlouvy potvrzují, že sankční ujednání sjednaná v kupní
smlouvě či těchto VOP shledávají za zcela přiměřená.
3) Jakékoliv případné pohledávky za prodávajícím z titulu kupní smlouvy není kupující
oprávněn bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího postoupit třetí osobě nebo je
bez takovéhoto souhlasu jednostranně započíst proti pohledávce prodávajícího. Stejně tak
se strany dohodly na tom, že kupující nebude oprávněn jednostranně bez výslovného
písemného souhlasu prodávajícího postoupit všechna práva a povinnosti z této smlouvy ve
smyslu ust. § 1895 a násl. občanského zákoníku na třetí osobu.
4) Jakékoliv oznámení, výzva, upomínka či odstoupení od smlouvy musí být druhé smluvní
straně zaslány v písemné formě na adresu, která je uvedena v kupní smlouvě, a jsou
považovány za doručené dnem jejich doručení. Pokud se však písemnost doručit
nepodařilo, považuje se za den doručení den, kdy bylo doručení na adrese uvedené ve
smlouvě odmítnuto, případně den, kdy se zásilka vrátí odesílateli jako nevyzvednutá či
nedoručitelná.
5) Pokud bude kupní smlouva uzavřena ve více jazycích, má v případě rozporů mezi
jednotlivými jazykovými verzemi přednost česká verze smlouvy.
6) Jakékoli změny a doplňky kupní smlouvy mohou být provedeny jen písemně či e-mailem.
7) Pokud dojde k zániku některé ze smluvních stran bez likvidace, přecházejí všechna práva a
povinnosti z kupní smlouvy na právní nástupce stran.
8) Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku, v důsledku čehož kupující nemůže ani při podstatné změně okolností
uplatnit právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě podle § 1765 odst. 1 občanského
zákoníku.
9) Používá-li se v těchto VOP pojem „kupní smlouva“, má se tím na mysli nejen kupní smlouva
jako taková, ale i jakákoliv jiná smlouva obdobného obsahu.
10) V případě, že se některé ustanovení těchto VOP stane či se ukáže být neplatným či
neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení těchto VOP v platnosti a účinnosti.
Teď jsme Kapola!

Kancelářské potřeby Lánský má nové jméno, e-shop i spoustu nových produktů a produktových kategorií.
Ale nemějte strach, tým i kvalita služeb zůstává stejná.

ZŮSTAT ZDE PŘEJÍT NA NOVÝ ESHOP