Kancelářské potřeby - velkoobchod, maloobchod
Přihlášení
Nemáte uživatelský účet? Registrujte se, nebo si přečtěte více o výhodách registrace.

Zapomněli jste heslo, nechte si zaslat nové na Váš e-mail.
Potřebujete poradit? Zavolejte nám 549 210 523
Nákupní košík
0.00,-

Obchodní a reklamační podmínky

Kancelářské potřeby Lánský s.r.o. IČ: 034 40 214

www.lansky-brno.cz; e-mail: info@lansky-brno.cz Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno

Všeobecné obchodní podmínky

 

I. Úvodní ustanovení

1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti ve smluvních vztazích vznikajících z kupních či obdobných smluv uzavíraných mezi společností Kancelářské potřeby Lánský s.r.o., se sídlem Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno, IČ: 034 40 214, vedené v OR u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 84802 (dále jen „prodávající“ nebo „Kancelářské potřeby Lánský“), a zákazníkem, který v těchto smluvních vztazích vystupuje jako podnikatel jednající v rámci své podnikatelské činnosti či v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující“).

2) Odchylná ujednání obsažená v individuální smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím mají přednost před zněním těchto VOP. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP ani individuální smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí především příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

3) Pakliže kupující výslovně akceptuje tyto VOP nebo se stanou součástí kupní či obdobné smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, jsou tyto VOP, nedohodnou-li se strany výslovně písemně jinak, závazné i pro všechny následně mezi stranami uzavřené kupní či obdobné smlouvy a stávající se jejich součástí případně nespornými obchodními zvyklostmi mezi stranami, a to zejména v případech, kdy za účelem zjednodušení procesu uzavírání smluv či s ohledem na zavedenou praxi mezi stranami budou jednotlivé kupní či obdobné smlouvy uzavírány ve zjednodušených formách (tj. bez ujednání o celém obsahu závazkového vztahu).

II. Informace o zboží, objednávky, uzavření kupní smlouvy

1) Veškeré informace prodávajícího týkající se zboží (cena, množství, dostupnost, možný způsob dodání apod.), které

- jsou kupujícímu před uzavřením samotné smlouvy prostřednictvím elektronické pošty či písemně individuálně zaslány, nebo

- jsou uvedeny v časově omezené katalogové nabídce prodávajícího, nebo

- jsou uvedeny na webových stránkách (vč. e-shopu) prodávajícího, nebo

- jsou kupujícímu sděleny telefonicky,

dále vše souhrnně jen „informace o zboží“, jsou časově omezené a nelze je považovat za závaznou nabídku ze strany prodávajícího, která by jej zavazovala k uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2) Kupující není oprávněn zasílat prodávajícímu objednávky s parametry odlišnými od uváděných informací o zboží, a pokud tak učiní, nejedná se ze strany prodávajícího o přijetí nabídky ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, ani pokud by prodávající takovou objednávku bez zbytečného odkladu neodmítl.

3) Zboží je možno objednat některým z následujících způsobů:

a. Objednávka učiněná prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) na webových stránkách prodávajícího www.lansky-brno.cz

a.1 Kupující si v internetovém obchodě prodávajícího zvolí druh a množství požadovaného zboží, poté vyplní všechny povinné údaje v objednávkovém formuláři (jméno, příjmení, nebo název, IČ, kontaktní a fakturační údaje, zvolený způsob dodání zboží a úhrady kupní ceny, místo dodání atd.) a odešle prodávajícímu závaznou objednávku vybraného zboží kliknutím na příslušnou ikonu sloužící k potvrzení a odeslání objednávky. Následně kupující obdrží na jeho e-mailovou adresu automaticky zasílané potvrzení o obdržení objednávky prodávajícím. Toto potvrzení o obdržení objednávky má však pouze informativní charakter a nepředstavuje přijetí nabídky ze strany prodávajícího. Kupující rovněž bere na vědomí, že obrázky zboží v e-shopu mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.

a.2 Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena až v okamžiku, kdy prodávající přijme nabídku kupujícího na uzavření smlouvy jedním z následujících způsobů:

- prodávající zašle objednané zboží kupujícímu, o čemž mu bez zbytečného odkladu bude zaslána e-mailová či sms zpráva,

- prodávající e-mailem či sms zprávou vyrozumí kupujícího o tom, že objednané zboží je připraveno k osobnímu odběru v provozovně prodávajícího (u objednávek se zvoleným způsobem dodání: osobní odběr),

- prodávající zašle kupujícímu potvrzující e-mail o přijetí objednávky s bližšími informacemi o platbě, zpravidla v podobě zálohové faktury (u objednávek se zvoleným způsobem úhrady: bankovní převod).

a.3 Kupující má možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje v objednávkovém formuláři a libovolně je opravit či doplnit pouze do okamžiku odeslání objednávky. Pozdější změnu v osobních údajích kupujícího je možno učinit pouze písemně či e-mailem.

a.4 Podrobný popis jednotlivých technických kroků pro uskutečnění objednávky a uzavření smlouvy je uveden na shora uvedených webových stránkách prodávajícího, v sekci

b. Objednávka učiněná prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu)

b.1 Kupující může zaslat prodávajícímu objednávku zboží rovněž prostřednictvím elektronické pošty. E-mail prodávajícího pro komunikaci s kupujícím je uveden v záhlaví těchto VOP a na webových stránkách prodávajícího, v sekci kontakty.

b.2 Objednávka kupujícího musí obsahovat alespoň tyto údaje:

- identifikační údaje kupujícího (obchodní jméno, IČ, DIČ a sídlo kupujícího),

- kontaktní osobu kupujícího, včetně tel. čísla a e-mailové adresy,

- přesnou specifikaci zboží (dle katalogového označení prodávajícího nebo dle individuální specifikace zaslané prodávajícím v rámci informace o zboží),

- množství objednávaného zboží,

- kupní cena (odpovídající údajům z katalogu či vycházející z informace o zboží zaslané prodávajícím),

- místo dodání (pakliže má být zboží dodáno prostřednictvím přepravní společnosti),

- způsob dodání (dílčí dodávky / v celku),

- prohlášení o seznámení se s aktuálním zněním těchto VOP,

- uvedení jména a kontaktního údaje objednávající osoby.

b.3 Kupní smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy prodávající, po obdržení závazné e-mailové objednávky od kupujícího, zašle kupujícímu e-mailovou zprávu o výslovném přijetí jeho objednávky.

c. Písemná objednávka

c.1 Pakliže bude objednávka kupujícího zaslána prodávajícímu v písemné listinné formě, je kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena až v okamžiku, kdy bude kupujícímu doručeno písemné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.

c.2 Objednávka kupujícího zaslaná prodávajícímu v písemné podobě musí vedle obsahových náležitostí objednávky uvedených v čl. II. odst. 3 bod b.2 těchto VOP obsahovat rovněž:

- datum vyhotovení objednávky,

- podpis objednávající osoby a razítko kupujícího.

c.3 K objednávce je kupující vždy povinen přiložit i jedno jím podepsané písemné vyhotovení těchto VOP, které obdrží od prodávajícího před uzavřením smlouvy. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu prohlašuje, že není spotřebitelem, a zavazuje se mu předložit dokumenty o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku), a to nejpozději spolu s objednávkou. Pakliže se toto prohlášení kupujícího ukáže jako nepravdivé, odpovídá kupující prodávajícímu za veškerou škodu, která mu tím vznikne.

c.4 Prodávající si vyhrazuje právo objednávku odmítnout, resp. nepřijmout.

c.5 Kupní smlouva může být rovněž uzavřena za osobní účasti prodávajícího a kupujícího v písemné formě, s podpisy stran na téže listině. V takovém případě tvoří VOP přílohu této smlouvy.

d. Objednávka učiněná telefonicky

d.1 Za předpokladu, že kupující sdělí prodávajícímu veškeré požadované údaje k provedení objednávky, může kupující provést objednávku zboží u prodávajícího i telefonicky.

d.2 V takovém případě se má však za to, že kupní smlouva je uzavřena až okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.

4) Na tyto VOP je kupující upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP ve znění platném v den odeslání či uskutečnění objednávky, a zároveň s nimi vyslovuje svůj bezvýhradný souhlas. Aktuální znění těchto VOP je umístěno na webových stránkách prodávajícího nebo zasláno kupujícímu individuálně na e-mail či předáno v listinné podobě.

5) Za prodávajícího je oprávněna kupní smlouvu uzavřít písemně, nebo emailem i jiná osoba nežli statutární zástupce, pokud to vyplývá z jejího pracovního zařazení u prodávajícího, zejména pak pracovník obchodního oddělení.

III. Dodání zboží

1) Dodací lhůta je kupujícímu zpravidla oznámena současně s poskytnutými informacemi o zboží, nejpozději v písemném či e-mailovém potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky či při podpisu kupní smlouvy. V případě, že je dodací lhůta kupujícímu sdělena až současně s potvrzením přijetí objednávky a nepřesahuje délku 60 dnů, má se za to, že kupující takovou dodací lhůtu akceptoval již při odeslání objednávky. Pakliže prodávající kupujícímu jinou dodací lhůtu neoznámí, resp. není sjednána v kupní smlouvě dodací lhůta jiná, platí, že její délka činí standardně 30 dnů od uzavření smlouvy, avšak prodávající je oprávněn dodat zboží i před uplynutím dodací lhůty. Prodávající je povinen takto stanovenou, příp. oznámenou dodací lhůtu dodržet.

2) Pokud bude kupující požadovat změnu technické specifikace zboží a tato změna bude prodávajícím písemně či e-mailem odsouhlasena, je prodávající oprávněn termín dodání přiměřeně prodloužit, a to bez nároku kupujícího na slevu či jakákoli další plnění.

3) Není-li sjednáno v kupní smlouvě jinak, je místem dodání zboží sídlo prodávajícího. Zboží je dodáno v okamžiku, kdy jej kupující fyzicky převezme v sídle prodávajícího, nebo nejpozději uplynutím 7 dnů ode dne, kdy prodávající vyrozumí kupujícího (e-mailem) o tom, že je zboží pro kupujícího připraveno k vyzvednutí v sídle prodávajícího. Při předání zboží kupujícímu je tento povinen podepsat dodací list.

4) Pokud je zboží dle kupní smlouvy zasíláno kupujícímu prostřednictvím přepravní společnosti, rozumí se dodáním zboží okamžik, kdy je zboží předáno prvnímu dopravci. Náklady na dopravu, manipulaci nebo jiné náklady související s dodáním zboží hradí kupující nad rámec kupní ceny zboží. Zboží je zasláno a zabaleno způsobem, který byl individuálně sjednán při jeho objednání, jinak způsobem obvyklým.

5) Prodávající není v prodlení s dodáním zboží, pokud má kupující vůči němu neuhrazené finanční závazky po splatnosti, a to i z jiného smluvního vztahu.

6) Kupující není oprávněn odmítnout předčasné či částečné dodání zboží prodávajícím.

7) Nepřevezme-li kupující zboží fyzicky z důvodů nezaviněných výlučně prodávajícím, nese všechny náklady na uskladnění nebo opakované dodání zboží v plné výši kupující.

IV. Kupní cena a způsob její úhrady

1) Kupní cena zboží je sjednána na základě informace o zboží (viz. čl. II. odst. 1 VOP) platné v okamžiku odeslání objednávky. Kupující zasláním své objednávky, pokud není oběma stranami ujednáno jinak, s touto cenou uváděnou v aktuálním ceníku prodávajícího či sdělenou prodávajícím souhlasí, a to i kdyby cenu v závazné objednávce výslovně neuvedl. Pokud by byl rozpor mezi cenou uváděnou v ceníku či katalogu prodávajícího a cenou individuálně nabídnutou kupujícímu, má přednost individuálně nabídnutá cena. Pokud však budou jakékoli pochybnosti o ceně nabídnuté kupujícímu (zejména nebude-li individuální cena uvedena v emailové komunikaci, písemné nabídce, objednávce či potvrzení objednávky, bude zboží dodáno za cenu uvedenou v katalogu resp. aktuálním ceníku prodávajícího. Nevyplývá-li to z informací o zboží či z uzavřené kupní smlouvy výslovně, pak pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že sjednané ceny jsou bez DPH, která bude v souladu se zákonem (je-li konkrétní zboží předmětem daně) v platné výši přiúčtována.

2) Cena za jednotlivé zboží je v rámci informace o zboží standardně uváděna bez nákladů na dopravu a případných dalších nákladů na dodání zboží, k dispozici v sídle prodávajícího. Cena dopravy a případné další náklady na dodání zboží jsou uváděny zvlášť.

3) Kupní cenu lze uhradit některým z následujících způsobů:

- v hotovosti při převzetí zboží (hrazeno dopravci v místě dodání zboží či prodávajícímu při osobním odběru zboží),

- bankovním převodem před dodáním zboží,

- po dodání zboží (pouze za podmínky, že prodávající tuto možnost úhrady kupní ceny kupujícímu předem písemně výslovně odsouhlasil).

4) V případě úhrady kupní ceny bankovním převodem před dodáním zboží, uhradí kupující kupní cenu dle pokynů prodávajícího (tzv. zálohová faktura), které obdrží zpravidla spolu s potvrzením o přijetí objednávky. Není-li stanoveno jinak, musí být kupní cena uhrazena do 14 dnů od zaslání pokynů k úhradě kupní ceny ze strany prodávajícího, jinak je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit (a to stejnou formou jakou byla učiněna objednávka) a objednávku zrušit.

5) Pakliže bude kupní cena, s výslovným souhlasem prodávajícího, hrazena až po dodání zboží, provede kupující úhradu na základě prodávajícím vystavené faktury. Není-li stanoveno jinak, je kupní cena splatná do 14 dnů od data vystavení faktury. V případě prodlení kupujícího s úhradou byť i jen části takto placené kupní ceny za dodané zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu, a to ve výši 0,1 % z celkové nezaplacené částky za každý započatý kalendářní den prodlení. Povinností kupujícího zaplatit smluvní pokutu však není nikterak dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody či jiné újmy (včetně nikoli však výlučně nákladů právního zastoupení).

6) Bez ohledu na způsob platby, bude faktura za zboží kupujícímu předána spolu se zbožím.

7) Není-li sjednáno jinak, má se za to, že se strany dohodly na uhrazení kupní ceny v hotovosti při převzetí zboží.

8) V případě úhrady kupní ceny bankovním převodem, je tato považována za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet prodávajícího uvedený na (zálohové) faktuře. Veškeré přijaté platby budou vždy napřed určeny k úhradě případných smluvních pokut, úroků a jiného příslušenství pohledávek.

V. Výhrada vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

1) Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny za zboží, jakož i případných dalších závazků kupujícího z daného smluvního vztahu (úrok z prodlení, smluvní pokuta, skladné apod.).

2) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží, nebo v okamžiku, kdy se kupující dostane do prodlení se splněním své povinnosti zboží převzít. Jestliže je však zboží zasíláno kupujícímu prostřednictvím přepravní společnosti, pak nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží prodávajícím prvnímu dopravci.

VI. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží

1) Z titulu zákonné odpovědnosti za vady zboží odpovídá prodávající pouze za ty vady, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího, byť se projeví až později.

2) Má se za to, že zboží bylo dodáno bez vad, jestliže kvalita a provedení daného druhu zboží jsou běžné a vhodné pro obvyklý účel.

3) Kupující je povinen prohlédnout dodané zboží s vynaložením odborné péče co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, v případě zaslání zboží kupujícímu prostřednictvím přepravní společnosti co nejdříve po doručení zboží na místo určení, nejpozději však vždy do 5 dní od dodání zboží. Jestliže kupující zboží v této lhůtě neprohlédne a nesdělí prodávajícímu vady dodaného zboží, má se za to, že zboží bylo v době přechodu nebezpečí škody na zboží bez vad, ledaže by kupující bez jakýchkoli pochybností prokázal opak.

4) Prodávající neposkytuje kupujícímu žádnou smluvní záruku za jakost zboží. U zboží, u něhož smluvní záruku za jakost poskytuje sám výrobce či dovozce zboží, budou kupujícímu předány spolu se zbožím i příslušné doklady ke zboží, především pak záruční list vystavený výrobcem či dovozcem. Kupujícímu je tím dána možnost obrátit se s uplatněním svých tvrzených práv z titulu smluvní záruky za jakost výlučně na výrobce či dovozce tohoto zboží. Prodávající nicméně nenese žádnou odpovědnost za to, jestli výrobce či dovozce jakékoliv právo z titulu smluvní záruky za jakost kupujícímu uzná (ať už zčásti nebo zcela) či nikoliv.

 

VII. Oznámení vad a práva kupujícího z vadného plnění

1) Kupující je povinen vady zboží, za něž prodávající odpovídá podle čl. VI., písemně oznámit (reklamovat) prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí, nejpozději však ve lhůtě uvedené v ust. § 2112 odst.1 NOZ. Po uplynutí této lhůty není možné vůči prodávajícímu nároky z vad zboží uplatnit, a to ani v případě, že kupující prokáže existenci vad v době přechodu nebezpečí škody na zboží (dodání).

2) Oznámení dle předchozího odstavce musí obsahovat:

- identifikační údaje kupujícího (spolu se jménem kontaktní osoby, její adresou, tel. číslem a e-mailem),

- doklad o nákupu zboží (dodací list, faktura),

- přesnou specifikaci reklamované vady zboží.

3) Kupující je povinen na vlastní náklady dopravit reklamované zboží (kompletní a čisté) do sídla prodávajícího za účelem posouzení reklamace.

4) Pokud se strany dohodnou na tom, že posouzení reklamace či odstranění vad proběhne mimo sídlo či provozovnu prodávajícího, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré cestovní náklady, a to i v případě, kdy bude reklamace oprávněná.

5) Jestliže se ukáže, že reklamace byla neoprávněná a zboží nemá vady, za které prodávající odpovídá podle čl. VI., je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které mu s posouzením reklamace či s případnou opravou zboží vzniknou. Kupující pro účely kalkulace těchto nákladů akceptuje hodinovou cenu práce zástupce prodávajícího zajišťujícího opravu či jiné vyřízení reklamace v ceně 150Kč/hod a náklady na dopravu.

6) V případě oprávněné reklamace může být vada odstraněna bezplatnou opravu zboží nebo na dodáním náhradního zboží, případně může být kupujícímu poskytnuta sleva z kupní ceny, avšak právo volby způsobu řešení reklamace svědčí výlučně prodávajícímu.

7) Pokud prodávající rozhodne o odstranění vady dodáním náhradního zboží, je kupující povinen vrátit prodávajícímu na vlastní náklady zboží původně dodané. Do doby vrácení původně dodaného zboží není prodávající povinen náhradní zboží kupujícímu dodat. Kupující je povinen vrátit původně dodané zboží v tom stavu, v jakém jej obdržel, vyjma případů, kdy došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží nebo použil-li kupující zboží ještě před objevením vady.

8) V případě, že kupující oprávněně reklamuje vadu dodaného zboží a prodávající rozhodne o odstranění vady, bude opravené či náhradní zboží, s ohledem na původně sjednané místo dodání, připraveno pro kupujícího k vyzvednutí v sídle prodávajícího nebo mu bude zasláno ve lhůtě ne delší než 60 dní od řádné reklamace.

9) Kupující se tímto výslovně vzdává veškerých práv z vadného plnění, která mu vyplývají ze zákona nad rámec kupní smlouvy a těchto VOP. Strany tímto výslovně vylučují z užití zejména ustanovení §§ 1923, 1924, 2106 až 2110 občanského zákoníku.

VIII. Odpovědnost za škodu, vyšší moc

1) Prodávající odpovídá kupujícímu nebo třetím osobám pouze za takovou škodu, kterou způsobí svým výlučně zaviněným porušením povinnosti vyplývající pro něj z příslušné kupní smlouvy či platných právních předpisů.

2) Smluvní strany stvrzují, že nejvyšší možná škoda jakož i újma (včetně nemajetkové), kterou je možno v rámci jejich smluvního vztahu předvídat s přihlédnutím k povaze a charakteru závazku, je představována částkou kupujícím uhrazené kupní ceny zboží, kterou strany tímto vzájemně sjednávají jako limit případné náhrady škody a újmy.

3) Žádná ze smluvních stran neodpovídá za to, že nesplnila některou ze svých smluvních nebo zákonných povinností, pokud k nesplnění došlo vlivem mimořádných okolností, které smluvní strana ani s vynaložením veškeré péče nemohla překonat (okolnosti vyšší moci).

4) Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, požár, povodeň, zemětřesení, silná bouře, přerušení veškeré dopravy, stávka apod.

5) Odklad plnění povinností vyplývajících ze smlouvy, resp. z těchto VOP je omezen na dobu, po kterou mimořádná okolnost vyšší moci trvá. Vznik a dopad, jakož i skončení takovéto mimořádné okolnosti je smluvní strana povinna oznámit bezodkladně e-mailem či telefonicky druhé smluvní straně. V případě telefonického oznámení je smluvní strana následně do 3 dnů povinna zaslat druhé smluvní straně e-mailové či písemné potvrzení.

IX. Odstoupení od smlouvy

1) Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím pouze v následujícím případě:

- prodávající bude v prodlení se splněním své smluvní povinnosti dodat zboží. V tomto případě je však kupující oprávněn od smlouvy odstoupit nejdříve až v den následující po dni, ve kterém marně uplyne kupujícím písemně poskytnutá náhradní lhůta k plnění. Takto poskytnutá náhradní lhůta nesmí být kratší než 30 dnů ode dne, kdy měl být závazek prodávajícího dle smlouvy splněn.

2) Strany tímto vylučují z použití ustanovení zákona týkající se práva kupujícího na odstoupení od smlouvy.

3) Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím nad rámec zákona i v následujících případech:

- kupující je v prodlení se splněním své smluvní či zákonné povinnosti vůči prodávajícímu (zejména uhradit kupní cenu), a to i z jiného smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, o více než 10 kalendářních dnů,

- prodávajícímu jednáním či nečinností kupujícího vzniká nebo hrozí škoda,

- kupující poruší povinnost mlčenlivosti nebo se pokusí zasáhnout či zasáhne do dobré pověsti prodávajícího,

- kupující vstoupí do likvidace, nebo

- na majetek kupujícího bude prohlášen konkurz nebo vůči němu bude zahájeno insolvenční či exekuční řízení, nebo bude kupující jevit známky úpadku.

X. Ochrana práv duševního vlastnictví a povinnost mlčenlivosti

1) Kupující není oprávněn bez výslovného předchozího písemného souhlasu prodávajícího jakkoli používat logo, ochrannou známku či firmu prodávajícího nebo se prohlašovat za jeho obchodního zástupce.

2) Kupující se zavazuje, že skutečnosti a informace, které se dozví od prodávajícího v rámci předsmluvního vyjednávání či v rámci vzájemného smluvního vztahu, nebude jakkoli využívat ve svůj prospěch či prospěch třetích osob a nebude je reprodukovat či sdělovat třetím osobám bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího.

3) Smluvní strany se zavazují považovat kupní smlouvu a veškeré informace poskytnuté či jinak získané v souvislosti s ní za důvěrné a zavazují se je všemi prostředky chránit před zneužitím.

4) Kupující výslovně souhlasí s tím, že Prodávající je oprávněn si umístit na své webové stránky či jiné reklamní materiály reference resp. informace identifikující jeho odběratele.

XI. Rozhodné právo a způsob řešení sporů

1) Kupní smlouva a všechny vztahy s ní související se řídí výhradně českým právem, přičemž je výslovně vyloučena z užití Úmluvu OSN o mezinárodní koupi zboží.

2) Veškeré spory vznikající z kupní smlouvy a v souvislosti s ní se strany zavazují řešit především smírnou cestou. Nedojde-li mezi stranami k dohodě, souhlasí smluvní strany se založením výlučné pravomoci českých soudů. Smluvní strany se dohodly, že všechny tyto spory budou řešeny u příslušného obecného soudu, přičemž strany si v nejširším zákonem povoleném rozsahu výslovně sjednávají a uznávají místní příslušnost Krajského soud v Brně.

XII. Ostatní ustanovení

1) V případě, že se kupující dostane do prodlení s plněním svých povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s prodávajícím, vzniká kupujícímu povinnost uhradit prodávajícímu vedle případně ujednaných smluvních pokut i veškerou takto způsobenou škodu jakož i další případnou újmu včetně nemajetkové, a to včetně všech souvisejících nákladů (tj. mimo jiné i včetně nákladů právního zastoupení).

2) Smluvní strany podpisem kupní smlouvy potvrzují, že sankční ujednání sjednaná v kupní smlouvě či těchto VOP shledávají za zcela přiměřená.

3) Jakékoliv případné pohledávky za prodávajícím z titulu kupní smlouvy není kupující oprávněn bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího postoupit třetí osobě nebo je bez takovéhoto souhlasu jednostranně započíst proti pohledávce prodávajícího. Stejně tak se strany dohodly na tom, že kupující nebude oprávněn jednostranně bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího započíst své případné pohledávky proti pohledávkám prodávajícího za kupujícím, ani bez písemného souhlasu prodávajícího nesmí kupující postoupit všechna práva a povinnosti z této smlouvy ve smyslu ust. § 1895 a násl. občanského zákoníku na třetí osobu.

4) Není-li ujednáno v kupní smlouvě nebo těchto VOP jinak, jakékoliv oznámení, výzva, upomínka či odstoupení od smlouvy zaslané v písemné formě se doručují na adresu, která je uvedena v kupní smlouvě nebo veřejném seznamu (obchodní rejstřík), a jsou považovány za doručené dnem jejich doručení. Pokud se však písemnost doručit nepodařilo, považuje se za den doručení den, kdy bylo doručení na adrese uvedené ve smlouvě odmítnuto, případně den, kdy se zásilka vrátí odesílateli jako nevyzvednutá či nedoručitelná.

5) Pokud bude kupní smlouva uzavřena ve více jazycích, má v případě rozporů mezi jednotlivými jazykovými verzemi přednost česká verze smlouvy.

6) Jakékoli změny a doplňky kupní smlouvy mohou být provedeny jen písemně či e-mailem.

7) Pokud dojde k zániku některé ze smluvních stran bez likvidace, přecházejí všechna práva a povinnosti z kupní smlouvy na právní nástupce stran.

8) Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, v důsledku čehož kupující nemůže ani při podstatné změně okolností uplatnit právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě podle § 1765 odst. 1 občanského zákoníku.

9) Používá-li se v těchto VOP pojem „kupní smlouva“, má se tím na mysli nejen kupní smlouva jako taková, ale i jakákoliv jiná smlouva obdobného obsahu.

10) Ochrana osobních údajů kupujícího, pokud je podnikající fyzickou osobou, se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující odesláním či uskutečněním objednávky souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které prodávajícímu sdělil při uzavírání kupní smlouvy, a to za účelem realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícího.

11) V případě, že se některé ustanovení těchto VOP stane či se ukáže být neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení těchto VOP v platnosti a účinnosti.

V souladu s ust. § 1753 občanského zákoníku kupující tímto výslovně přijímá všechna výše uvedená ujednání.